چهارشنبه 7 خرداد 1399 _ 03 شوال 1441
  تقویم آموزشی سالتحصیلی جاری


تقویم آموزشی سالتحصیلی 99- 98دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

برگزاری امتحانات

پایان کلاس

حذف و اضافه

شروع کلاس ها

ثبت نام و انتخاب واحد

نیمسال

98/10/14لغایت 98/10/26

98/10/12

98/07/06لغایت 98/07/11

98/06/23

06/09/ 98لغایت 98/06/21

اول

03/24/ 99لغایت 99/04/05

99/03/22

98/11/26 لغایت  98/12/01

98/11/12

98/11/05لغایت 98/11/10

دوم

99/05/25لغایت 99/05/30

99/05/23

-

99/04/14

99/04/07لغایت 99/04/12

دوره تابستان