پنجشنبه 23 آبان 1398 _ 17 ربيع الأول 1441
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : یحیی احدی
گروه آموزشی : گروه عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
گروه آموزشی : گروه مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
نام استاد : زینب اصغری
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
گروه آموزشی : گروه مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : مديريت استراتژيک پيشرفته
تلفن :
ایمیل فرستنده :
نام استاد : یداله بلغند
گروه آموزشی : گروه مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
نام استاد : ابوالقاسم تقوی
گروه آموزشی : گروه تربیت بدنی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
نام استاد : بابک جراحی
گروه آموزشی : گروه زبان انگلیسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
نام استاد : محمدحسن حدادی
گروه آموزشی : گروه مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : بازارها و نهادهاي مالي,تئوريهاي مديريت پيشرفته,روش تحقيق پيشرفته,سمينار در مديريت مالي,بازارها و نهادهاي مالي,تئوريهاي مديريت پيشرفته,روش تحقيق پيشرفته,سمينار در مديريت مالي,مديريت استراتژيک پيشرفته,مديريت منابع انساني پيشرفته
تلفن : 02144833969
ایمیل فرستنده :
نام استاد : میهن حسین نژاد
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :
نام استاد : منوچهر رحمتی
گروه آموزشی : گروه حسابداری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشگاه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل فرستنده :