جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  مدیر کل اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی

خدیجه حسن خانی

تحصيلات: کارشناسی ارشد ازاساسي ترين عوامل توسعه وبقاء سازمانها عامل نيروي انساني و  عوامل درآمدي( مالي )  ونوع  ساختاري اين عوامل  و همچنين تخصيص  بهينه منابع درآمدي  جهت حصول به اهداف عالي آن سازمان مي باشد .

حوزه اداري و مالي دانشگاه نيز با اين هدف و در جهت افزايش كارايي و اثربخشي همه جانبه اين عوامل با برنامه ريزي منظم و براساس نمودار سازماني مصوب  با رعايت كليه ضوابط و مقررات فعاليت مي نمايد.

وظايف ومسئوليتهاي حوزه معانت اداري و مالي

 معاونت اداري و مالي به عنوان حامي و پشتيبان كليه حوزه هاي دانشگاه با هدف تامين و بهبود امكانات مورد نمياز آنها در راستاي استراتژيها و ماموريتهاي اساسي آن حركت مي كند .ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد لزوم و تعيين خط مشي هاي اجرايي دانشگاه در امور اداري و مالي بر عهده اين معاونت مي باشد .

اين معاونت در راستاي تكريم دانشجويان و رفاه حال اين عزيزان نسبت به ارائه خدمات برخط  الكترونيكي در خصوص نحوه پرداخت وانتخاب واحد شهريه از واحدهاي پيشرو در ارائه اينگونه خدمات بوده است

امتياز بندي واحد و تهيه و تنظيم نمودار سازماني واحد

پيگيري زمين خريداري شده  در سايت آموزش عالي منطقه آزادارس و اخذ سند مالكيت آن

تجهيز و راه اندازي 3 باب خوابگاه دانشجويي  با امكانات رفاهي  وبا  ظرفيت 250 نفر

تجهيز و آماده سازي فضاهاي اداري و آموزشي و آزمايشگاهي در 3 باب ساختمان

انجام عمليات مقدماتي براي شروع ساخت و ساز ساختمانهاي دانشگاه در زمين خريداري شده  از قبيل:

تحويل قطعي زمين و پلاك كوبي آن

انجام آزمايشهاي ژئوتكنيك خاك و اخذ تائيديه آن ازسازمان

انتخاب و اخذ نقشه هاي كلي ساختمان از سازمان مركزي

پيگيري اخذ پروانه ساخت و ساز از منطقه ازاد ارس

درخواست خريد زمين در سايت خوابگاهي منطقه آزاد ارس به مقدار ده هزار متر مربع

پيگيري و اخذمجوز لازم از منطقه آزاد ارس جهت مبني بر برخورداري از معافيت مالياتي درخصوص حقوق و دستمزد پرسنلي و اعضاي هيئت علمي واحد

نظارت بر تهيه و تنظيم انواع بودجه واحد دانشگاهي از قبيل بودجه براي دوره ­هاي كوتاه مدت، ميان ­مدت و بلند مدت وهمچنين بودجه­ هاي عملياتي و عمراني و پيش­ بيني درآمدها و برآورد هزينه­ هاي هر يك و  ارائه به رئيس واحد.

نظارت بر تهيه و تنظيم انواع بودجه واحد دانشگاهي از قبيل بودجه براي دوره ­هاي كوتاه مدت، ميان ­مدت و بلند مدت وهمچنين بودجه­ هاي عملياتي و عمراني و پيش­ بيني درآمدها و برآورد هزينه­ هاي هر يكو ارائه به رئيس واحد.

نظارت بر تهيه و تنظيم ترازنامه ساليانه، سود و زيان و ساير صورتهاي مالي و تنظيم تحليلهاي لازم مالي براساس ارقام مندرج در صورتهاي مذكور براي مقام مافوق.

جذب و بکارگیری شايسته­ ترين افرادبراي تكميل كادر پرسنلي واحد دانشگاهي با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات تشكيلاتي مورد عمل.

نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، امور تاسيساتي و تعميراتي و بهداشت محيط درچارچوب خط­‌ مشي تعيين شده دانشگاه آزاد اسلامي.

اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي غيرآموزشي تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنان

تشكيل ستاد اسكان نوروزي سال 90 و اسكان بيش از 395 نفر روز مسافر در مراكز اسكان دانشگاه

اداره کل توسعه مدیریت و منابع انسانی اين واحد دانشگاه شامل :

- امور اداری

- امور مالی 

- امور شهریه دانشجویان

- دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

- تداركات و انبار

- كار پردازي

- دبيرخانه