جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  امور عمرانی
حوزه امور عمرانی دانشگاه ،ساخت و سازو نگهداری ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه و برنامه ریزی جهت گسترش فیزیکی آن را برعهده دارد .

این حوزه از آبان ماه سال 1389فعالیت خود را آغاز نموده و بدليل نبود معاونت عمراني واحد ، تمامي وظايف آن معاونت را زير نظر معاونت اداري و مالي دانشگاه انجام ميدهد . و تاکنون نقش عمده ای در پيگيري و اخذ سند ششدانگ زمين خريداري شده از سازمان منطقه آزادارس در سايت آموزش عالي آن منطقه و اخذ نقشه هاي ساختمان آموزشي 4 طبقه و سردر آن دانشگاه داشته است .

اهم فعاليت هاي اين حوزه عبارتنداز:

خريد زمين به مساحت 65529 از سازمان منطقه آزاد ارس در سايت آموزش عالي.

اخذ سند ششدانگ زمين فوق.

اخذ نقشه هاي تيپ ساختمان آموزشي و سردر، از معاونت عمراني سازمان مركزي .

برنامه ريزي براي تامين فضاهاي مورد نيازآموزشي ،كارگاهي و...

مطالعه قوانين و مقررات ودستورالعمل هاي مربوط به امور عمران و نوسازي به منظور اجراي صحيح و به موقع آنها.

تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات با درنظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالي در منطقه آزاد ارس .

هماهنگي با معاونت اداري و مالي واحد به منظور تامين اعتبار مالي اجراي پروژه هاي ساختماني

نظارت بر تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان هاي دانشگاه

اظهار نظر در مورد اولويت انجام طرح هاي عمراني