دوشنبه 7 مهر 1399 _ 10 صفر 1442
  برچسب شده با ترم تابستان
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد سيد نژاد در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد سيد نژاد به شرح ذيل اعلام مي گردد.
كلاس هاي جبراني استاد سيد نژاد براي دروس روز دوشنبه در 4 شنبه 28 مرداد ماه و براي دروس روز سه شنبه نيز روز 5شنبه 29 مرداد ماه مطابق برنامه اصلي برگزار خواهد شد.

دوشنبه 26 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد خانم دشتي در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني درس دانش خانواده و جمعيت به شرح ذيل اعلام مي گردد
كلاس جبراني استاد خانم دشتي براي درس دانش خانواده و جمعيت شنبه 24 مرداد ماه از ساعت8 صبح تا 9:30و 13 الي 14:30و 18 الي19:30 برگزار خواهد شد .

شنبه 24 مرداد 1394
مطالب/ كلاسهاي جبراني دروس استاد ملانژاد                            
      بدينوسيله به اطلاع مي رساند كلاسهاي جبراني دروس ساختمان داده و آشنايي با كامپيوتر روز شنبه 24مردادماه برگزار خواهد شد
شنبه 24 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد جهانگيري در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد آقاي جهانگيري به شرح ذيل اعلام مي گردد.
كلاس جبراني استاد جهانگيري براي درس مباني سيستمهاي قدرت از ساعت 16 الي 17:30 و 17:45 الي 19:15 روز شنبه 24 مرداد ماه برگزار خواهد شد .

چهارشنبه 21 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد محمدي در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد خانم محمدي به شرح ذيل اعلام مي گردد.
كلاس جبراني استاد خانم محمدي براي درس اصول مربيگري از ساعت 16 الي 17:15 و فيزيولوژي ورزشي از ساعت 18 الي 19:15 روز چهارشنبه 28 مردادماه برگزار خواهد شد .

چهارشنبه 21 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد عطاپور در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد خانم عطاپور به شرح ذيل اعلام مي گردد
چهارشنبه 21 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد خانم طاهري در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد خانم طاهري به شرح ذيل اعلام مي گردد.
كلاس جبراني استاد طاهري براي دروس ماليه عمومي از ساعت 8 ال10 و 10:30 الي12:45 و همچنين درس اقتصاد كلان نيز از ساعت14 الي 16:15 و 16:30 الي 18:45 روز شنبه 24 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

چهارشنبه 21 مرداد 1394
مطالب/ دانشجويان درس تاريخ و فرهنگ تمدن اسلام استاد نيك نفس توجه نمايند.                            
      دانشجويان محترم درس تاريخ فرهنگ وتمدن استاد نيك نفس در ترم تابستان جهت تهيه جزوه جديد درس مربوطه به انتشارات داخل ساختمان آموزش آذران مراجعه فرمايند.
دوشنبه 19 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد خانم اسلامي در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد خانم اسلامي به شرح ذيل اعلام مي گردد.
كلاس جبراني استاد خانم اسلامي براي دروس فيزيك حرارت و فيزيك كاربردي در روز سه شنبه 27 مرداد ماه از ساعت8 صبح تا 16 برگزار خواهد شد .

دوشنبه 19 مرداد 1394
مطالب/ كلاس هاي جبراني استاد خانم حاجي در ترم تابستان                            
      بدينوسيله كلاسهاي جبراني استاد خانم حاجي به شرح ذيل اعلام مي گردد.
كلاس جبراني استاد خانم حاجي براي دروس رياضي 2 و محاسبات عددي در روز سه شنبه 27 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

دوشنبه 19 مرداد 1394